Add to Favorites

Join now (free!) Log In Forgot your password?

  Company View             Home       

Company Site:   www.aquainterma.co.rs  AQUA INTERMA
Request to remove this page...
Description:  
Site Hosting:   217.26.70.150 @DRUSTVO ZA TELEKOMUNIKACIJE VERAT D.O.O BULEVAR VOJVODE MISICA 37
IP Location:  - - [RS]SERBIA

Company Brief:  AQUA INTERMA URE AJI ZA GASNO HLORISANJE VAKUUM REGULATORI GASNOG HLORA REGULATOR GASNOG HLORA NA PRITISAK AUTOMATSKI VAKUUM PREKLOPNIK ROTAMETRI (Mera i protoka gasnog hlora ) INJEKTORI ZBIRNI VODOVI OSTALI ELEMENTI I PRIBOR ZA GASNE INSTALACIJE URE AJI ZA TE NO HLORISANJE ETATRON DOZIR PUMPE IMPULSNI VODOMERI OSTALI ELEMENTI I PRIBOR AUTOMATSKA KONTROLA PROCESA HLORISANJA VODE KONTROLERI ZA AUTOMATSKO DOZIRANJE HLORA AU 2004 KONTROLERI ZA AUTOMATSKO DOZIRANJE HLORA AU 2004/6 KONTROLERI ZA AUTOMATSKO DOZIRANJE HLORA AU 2004/9 SISTEM ZA AUTOMATSKO DOZIRANJE GASNOG HLORA AS 2004/9 ELEKTROMAGNETNI VENTIL ZA HLOR ELEKTROMOTORNI DOZIR VENTIL DETEKTOR HLORA U VAZDUHU ANALIZATOR REZIDUALNOG HLORA NEUTRALIZACIJA HLORA IZ VAZDUHA PRE I AVANJE OTPADNIH VODA Nudimo kompletne sisteme za ru nu ili automatsku regulaciju procesa hlorisanja merenje koncentracije hlora kao i ure aje za neutralizaciju hlora iz vazduha vi e o ovome Efikasno i ekonomi no re enje dezinfekcije vode doziranjem natrijum hipohlorita sa mogu no u ru ne poluautomatske i automatske regulacije vi e o ovome Na osnovu dugogodi njeg iskustva u proizvodnji i servisiranju ure aja za hlorisanje vode firma Aqua Interma In enjering je razvila svoje re enje vi e o ovome Ovaj proces je veoma efikasan i traje desetak minuta odnosno sve dok koncentracija hlora u vazduhu ne padne ispod zadatog nivoa vi e o ovome Tretman i pre i avanje otpadnih voda na zasnovan na biolo kom aerobnom sistemu sa stalnim dotokom vode vi e o ovome counter AQUA INTERMA IN ENJERING nudi irok spektar ure aja i opreme za doziranje hemikalija i dezinfekciju vode kako u sistemima za proizvodnju vode za pi e tako i u industrijskim sistemima i u sistemima obrade otpadnih voda Te e i za konstantnim razvojem i usavr avanjem uspostavljamo saradnju sa renomiranim svetskim proizvo a ima ure aja i opreme za tretman vode transport i manipulaciju fluida tako da smo u mogu nosti da tr i tu ponudimo vrhunske sisteme i opremu Osim delatnosti u oblasti proizvodnje AQUA INTERMA IN ENJERING raspola e i jakom servisnom slu bom sa obu enim stru nim personalom spremnim za brze intervencije na poziv klijenata AQUA INTERMA IN ENJERING je distributer i ovla eni serviser poznatog proizvo a a dozirnih pumpi ETATRON iz Italije AQUA INTERMA IN ENJERING u oblasti filtracionih materijala zastupa poznatog proizvo a a drobljenog tufa NEMETALI iz Ko ana u Makedoniji NOVO SISTEM ZA DOZIRANJE GASNOG HLORA AS-2004/9 AQUA INTERMA IN ENJERING Bul Oslobo enja 337c 11000 BGD tel 011 2681-776 2681-777 fax 011 2662-484 e-mail office@aquainterma.rs

Please send your Question and Comment to extradenet@hotmail.com

Copyright© 1999-2014 Acme Information Co,. Ltd.